Statut

 FUNDACJI KULTURA NGO


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja KULTURA NGO, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Czech, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Ziemak w kancelarii notarialnej Piotra Langowskiego w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2 – w dniu 27.02.2015.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa szczególnie w zakresie wspierania oraz promowania organizacji pozarządowych i wolontariatu.

§ 7

I. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Szkolenie, integrowanie, promowanie organizacji pozarządowych.

 2. Szkolenie, integrowanie środowiska wolontariuszy oraz promocję wolontariatu.

 3. Działania zmierzające do poprawy wizerunku społecznego, medialnego organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.

 4. Promowania, upowszechnianie, udostępnianie nowoczesnych mediów i technologi.

 5. Propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i wolontariacie (w szkołach, na uczelniach, w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku, na spotkaniach familijnych itp.)

 6. Organizowanie i prowadzanie projektów kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych

 7. Organizowanie i udział w wydarzeniach promujących organizacje pozarządowe, wolontariat w kraju i za granicą (między innymi spotkania, szkolenia, wystawy, pokazy, konkursy, festiwale, konferencje).

 8. Aktywizowanie instytucji, podmiotów i osób prywatnych do wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu.

 9. Współpracę z instytucjami zwłaszcza działającymi na rzecz kultury, edukacji, oświaty, nauki, organizacji pozarządowych i wolontariatu.

 10. Tworzenie materiałów oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych.

 11. Tworzenie materiałów informacyjnych, promocyjnych, prasowych.

 12. Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji.

 13. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na działalność statutową Fundacji.

 14. Informowanie opinii publicznej o prowadzonej działalności.

II. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną.

 2. Prowadzenie portalu internetowego.

 3. Organizowanie: spotkań, szkoleń, wystaw, pokazów, konkursów, festiwali, konferencji.

 4. Opracowywanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych, oświatowych, szkoleniowych.

 5. Promowanie, wspieranie, podnoszenie standardów działalności organizacji pozarządowych w kraju i za granicą.

 6. Działalność informacyjną dla organizacji pozarządowych (w tym dotyczącą pozyskiwania środków finansowych).

 7. Promowanie, upowszechnianie, udostępnianie rozwiązań innowacyjnych dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy.

 8. Sprzedaż reklam, artykułów sponsorowanych i materiałów promocyjnych.

 9. Przygotowywanie artykułów, audycji, reklam, programów medialnych.

III. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 600 zł (sześćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji pochodzić mogą z:

a. darowizn, spadków, zapisów

b. dotacji i subwencji osób prawnych

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d. dochodów z majątku fundacji

e. odsetek bankowych

f. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób: w tym Prezesa.

2. Skład Zarządu ustala na czas nieoznaczony Fundator, który jest sam wchodzi w skład Zarządu.

3. Fundator ma prawo powoływania i odwoływania członków zarządu, bez określania długości kadencji.

4. Fundator może powołać do zarządu kolejne osoby.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

6. Zarząd może powołać Radę Programową jako ciało doradcze składająca się z osób prawnych i fizycznych skupionych wokół Fundacji.

§ 12

1. Zarząd podejmuje decyzję we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c. nadzór nad realizacją celów statutowych,

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. wnioskowanie o połączenie z inną jednostką pozarządową lub likwidacja Fundacji.

3. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji w Fundacji.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (telefonicznie, mailowo lub osobiście).

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 15

Fundacja, decyzją Zarządu, może dokonywać zmian statutu.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty:

Gdańsk, dnia 6.07.2016.